Konkursy/regulaminy konkursów

REGULAMIN

 

POWIATOWEGO KONKURSU

 

„Maryja matką Boga i ludzi”- „ Oto ja służebnica Pańska”

przeznaczonego  dla uczniów  z diecezji gliwickiej

 

organizowanego przez Szkołę Podstawową  w Tworogu z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku

rok szkolny 2018/2019

 

Miesiąc  MAJ jest szczególnym czasem, kiedy gromadzimy się w kościołach , aby za wstawiennictwem  Maryi  zanosić nasze  modlitwy do Boga przez  piękne nabożeństwa majowe. W związku z tym organizujemy konkurs  plastyczny i literacki dla klas I-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalnych , którego tematem jest Maryja jako matka Boga i ludzi .

CELE KONKURSU :

1.    Ukazanie roli Maryi w dziele zbawienia i dziejach ludzkości.

2.    Pogłębienie wiedzy o życiu Matki Jezusa, która powinna być dla nas wzorem zaufania Bogu.

3.    Zachęcenie uczniów do rozważania Ewangelii o zwiastowaniu NMP- której fragment był myślą przewodnią  tegorocznych ŚDM  .

4.     Rozwój talentów u dzieci i młodzieży.

5.     Budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży.

 

UCZESTNICY  I KATEGORIE :

1.Uczniowie SP klas 1-6 konkurs  plastyczny.

2. Uczniowie  SP  klas 7-8 i 3 klas gimnazjum, konkurs plastyczny i literacki.

TERMIN :

1.Do dnia 8 maja 2019 : termin nadesłania prac literackich( decyduje data stempla pocztowego lub data przesłania e-maila )

2. Do  dnia 13 maja 2019 : termin nadesłania prac plastycznych (decyduje data stempla pocztowego )

3.  21 maja o godz. 12:15 ogłoszenie wyników oraz wręczenie  nagród  we wszystkich kategoriach w Szkole Podstawowej  z oddziałami w Brynku ul. Park 8

 

 

 

ZASADY :

 

KONKURS PLASTYCZNY: prace w maksymalnym formacie A3, wykonane  dowolną techniką aską( nie przestrzenną) należy przesłać pocztą na adres :

Szkoła Podstawowa w Tworogu z oddziałami w Brynku, 42-690 Tworóg ul. Park 8.

Do pracy należy dołączyć metryczkę , której wzór znajduje się na końcu  regulaminu.

Brak metryczki  wyklucza pracę  z udziału w konkursie. Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem estetyki,  pomysłowości oraz merytorycznego przekazu związanego z osobą Matki Bożej. Osoby nagrodzone oraz opiekunowie zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszeni na uroczyste rozdanie  nagród (21.05.2019r.).

KONKURS LITERACKI : dopuszczalne formy literackie:  opowiadanie, list, poezja, esej. Prace (do 3 stron A 4 wydruku komputerowego, czcionka Times New Roman 12 pkt. , marginesy standardowe, interlinia 1,5 ) należy przesłać poczta na adres :

Szkoła Podstawowa w Tworogu z oddziałami w Brynku, 42-690 Tworóg ul. Park 8.

Do pracy należy dołączyć metryczkę , której wzór znajduje się na końcu  regulaminu.

Brak metryczki  wyklucza pracę  z udziału w konkursie. Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem literackim, religijnym  oraz merytorycznego przekazu związanego z osobą Matki Bożej. Osoby nagrodzone oraz opiekunowie zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszeni na uroczyste rozdanie  nagród (21.05.2019r.).

OCENA PRAC :

Z dostarczonych  prac, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody   w następujących kategoriach:

 

I kategoria kl. I – III

II kategoria kl. IV – VI

III kategoria kl. VII-VIII, kl. III gimnazjum

a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy .

 

 

ORGANIZATORZY:

Katecheci ;Kornelia Sobel, Dominik Kaliciak

Nauczyciel J. polskiego : Hanna Pawełczyk

dodatkowe informacje ;tel. 505 141 194,  32 284 61 60, lub e-mail korneliasobel@wp.pl

 

PROPOZYCJA :

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział
w nabożeństwach majowych pomógł   w codziennym życiu naśladować  postawę

Maryi i nauczył zaufania  do Boga oraz wypełniania Jego planów związanych z naszym życiem. Zachęcamy również do odmawiania chociaż kilku wezwań z litanii Loretańskiej

w miesiącu maju w gronie rodzinnym.

 

 

METRYCZKA :

 

Kategoria: PLASTYCZNA / LITERACKA ( niepotrzebna skreślić)

Tytuł pracy :………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko autora :……………………………………………………………………..

Klasa, nazwa placówki, adres, tel. :………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela :…………………………………………………….

e-maile uczestnika i opiekuna:……………………………………………………………….

nr-y telefonu uczestnika i opiekuna :……………………………………………………….

 

Uczestnik oświadcza, że praca przesłana na konkurs jest wyłącznie jego autorstwa oraz że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie pracy wyraża zgodę na jej ewentualną, nieodpłatną publikację ( np. wystawa, strona internetowa ).Uczestnik poprzez przesłanie swojej pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

…………………………..              .…………………………                    ...………………

podpis uczestnika                                   podpis rodzica                                              podpis nauczyciela

 

 

 REGULAMIN

 

POWIATOWEGO KONKURSU

 

„Maryja matką Boga i ludzi”- „ Oto ja służebnica Pańska”

przeznaczonego  dla uczniów  z diecezji gliwickiej

 

organizowanego przez Szkołę Podstawową  w Tworogu z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku

rok szkolny 2018/2019

 

Miesiąc  MAJ jest szczególnym czasem, kiedy gromadzimy się w kościołach , aby za wstawiennictwem  Maryi  zanosić nasze  modlitwy do Boga przez  piękne nabożeństwa majowe. W związku z tym organizujemy konkurs  plastyczny i literacki dla klas I-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalnych , którego tematem jest Maryja jako matka Boga i ludzi .

CELE KONKURSU :

1.    Ukazanie roli Maryi w dziele zbawienia i dziejach ludzkości.

2.    Pogłębienie wiedzy o życiu Matki Jezusa, która powinna być dla nas wzorem zaufania Bogu.

3.    Zachęcenie uczniów do rozważania Ewangelii o zwiastowaniu NMP- której fragment był myślą przewodnią  tegorocznych ŚDM  .

4.     Rozwój talentów u dzieci i młodzieży.

5.     Budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży.

 

UCZESTNICY  I KATEGORIE :

1.Uczniowie SP klas 1-6 konkurs  plastyczny.

2. Uczniowie  SP  klas 7-8 i 3 klas gimnazjum, konkurs plastyczny i literacki.

TERMIN :

1.Do dnia 8 maja 2019 : termin nadesłania prac literackich( decyduje data stempla pocztowego lub data przesłania e-maila )

2. Do  dnia 13 maja 2019 : termin nadesłania prac plastycznych (decyduje data stempla pocztowego )

3.  21 maja o godz. 12:15 ogłoszenie wyników oraz wręczenie  nagród  we wszystkich kategoriach w Szkole Podstawowej  z oddziałami w Brynku ul. Park 8

 

 

 

ZASADY :

 

KONKURS PLASTYCZNY: prace w maksymalnym formacie A3, wykonane  dowolną techniką aską( nie przestrzenną) należy przesłać pocztą na adres :

Szkoła Podstawowa w Tworogu z oddziałami w Brynku, 42-690 Tworóg ul. Park 8.

Do pracy należy dołączyć metryczkę , której wzór znajduje się na końcu  regulaminu.

Brak metryczki  wyklucza pracę  z udziału w konkursie. Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem estetyki,  pomysłowości oraz merytorycznego przekazu związanego z osobą Matki Bożej. Osoby nagrodzone oraz opiekunowie zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszeni na uroczyste rozdanie  nagród (21.05.2019r.).

KONKURS LITERACKI : dopuszczalne formy literackie:  opowiadanie, list, poezja, esej. Prace (do 3 stron A 4 wydruku komputerowego, czcionka Times New Roman 12 pkt. , marginesy standardowe, interlinia 1,5 ) należy przesłać poczta na adres :

Szkoła Podstawowa w Tworogu z oddziałami w Brynku, 42-690 Tworóg ul. Park 8.

Do pracy należy dołączyć metryczkę , której wzór znajduje się na końcu  regulaminu.

Brak metryczki  wyklucza pracę  z udziału w konkursie. Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury konkursu pod kątem literackim, religijnym  oraz merytorycznego przekazu związanego z osobą Matki Bożej. Osoby nagrodzone oraz opiekunowie zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub mailowo oraz zaproszeni na uroczyste rozdanie  nagród (21.05.2019r.).

OCENA PRAC :

Z dostarczonych  prac, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody   w następujących kategoriach:

 

I kategoria kl. I – III

II kategoria kl. IV – VI

III kategoria kl. VII-VIII, kl. III gimnazjum

a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy .

 

 

ORGANIZATORZY:

Katecheci ;Kornelia Sobel, Dominik Kaliciak

Nauczyciel J. polskiego : Hanna Pawełczyk

dodatkowe informacje ;tel. 505 141 194,  32 284 61 60, lub e-mail korneliasobel@wp.pl

 

PROPOZYCJA :

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział
w nabożeństwach majowych pomógł   w codziennym życiu naśladować  postawę

Maryi i nauczył zaufania  do Boga oraz wypełniania Jego planów związanych z naszym życiem. Zachęcamy również do odmawiania chociaż kilku wezwań z litanii Loretańskiej

w miesiącu maju w gronie rodzinnym.

 

 

METRYCZKA :

 

Kategoria: PLASTYCZNA / LITERACKA ( niepotrzebna skreślić)

Tytuł pracy :………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko autora :……………………………………………………………………..

Klasa, nazwa placówki, adres, tel. :………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela :…………………………………………………….

e-maile uczestnika i opiekuna:……………………………………………………………….

nr-y telefonu uczestnika i opiekuna :……………………………………………………….

 

Uczestnik oświadcza, że praca przesłana na konkurs jest wyłącznie jego autorstwa oraz że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie pracy wyraża zgodę na jej ewentualną, nieodpłatną publikację ( np. wystawa, strona internetowa ).Uczestnik poprzez przesłanie swojej pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

…………………………..              .…………………………                    ...………………

podpis uczestnika                                   podpis rodzica                                              podpis nauczyciela

 

 

 


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY

„Mini słownik obrazkowy w języku niemieckim”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI uczących się języka niemieckiego.

 Termin składania prac upływa 24 kwietnia 2019 r. 

regulamin w załącznikuZapraszamy do udziału w konkursie "WIELKANOC" 5-osobowe drużyny utworzone z uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Termin zgłaszania drużyn mija 3 kwietnia 2019r. Regulamin w załączniku.
Zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX edycji Międzygminnego Konkursu Regionalnego "Rajcowanie przi swaczynie". Tegoroczna edycja będzie miała dwie odsłony: pierwsza dla dzieci młodszych - przegląd piosenek papieskich oraz dla starszych uczniów: " Jan Paweł II we wspomnieniach mojej rodziny" - praca literacka. Termin zgłaszania uczestników:  30 kwietnia 2019r.  Regulamin w załączniku.  oraz na samym dole strony
Zapraszamy do udziału!

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
„TO, CO WAŻNE. MÓJ GŁOS W SPRAWIE WARTOŚCI.”
POD PATRONATEM KS. PROFESORA JERZEGO SZYMIKA

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zapraszają uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim zatytułowanym: „TO, CO WAŻNE. MÓJ GŁOS W SPRAWIE WARTOŚCI.

Minęły dwa lat, a my po raz dziewiąty już kierujemy zaproszenie do udziału w konkursie do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum. Prosimy o skonkretyzowanie w literackiej formie własnych refleksji o tym, co w życiu każdego człowieka istotne, wartościowe; o trudnych wyborach, o zwycięstwach nad słabościami, o godności, pasji, marzeniach i szczęściu. 
Prace konkursowe należy nadesłać do Szkoły Podstawowej w Tworogu z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku do 1 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin Konkursu na stronie internetowej: www.gimnazjumbrynek.home.wp.pl

Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej

VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w Boruszowicach


Konkurs "Najpiękniejszy różaniec"

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zanosimy nasze modlitwy do Boga przez Maryję odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na Najpiękniejszy Różaniec wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola.

Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”

Św. Jan Paweł I


Szczegóły tutaj

Pocztówka dla Papieża...

KONKURS PLASTYCZNY ADRESOWANY DO UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO I POWIATÓW OŚCIENNYCH 

Konkurs plastyczny na przygotowanie

pocztówki dla Papieża

 „Jan Paweł II - Przyjaciel Młodych”

towarzyszący obchodom

Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 im. Jana Pawła II w Boruszowicach

Szczegóły tutaj lub w załączniku poniżejOgólnopolski Konkurs Plastyczny


 Zapraszamy do wzięcia udziału w

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”.

Rok 2018 - Rokiem  Świętego Stanisława Kostki

IV edycja ogólnopolskiego  konkursu plastycznego
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

  plakat-konkurs-plastyczny_2018-728x1024. 

INFORMACJE O KONKURSIE

 Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”. 
Dopuszczalna technika wykonania prac: 

• rysunek, 
• grafika, 
• malarstwo, 
• collage - możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych.  

Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. 
Format prac: A2, A3. 
Prace nie mogą być grupowe
Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Prace należy nadesłać w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: 
Fundacja Odkrywamy Talenty, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 77; z dopiskiem: „Święty Mikołaj” 
(prosimy nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac).

Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki).
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do regulaminu oraz do pobrania poniżej).

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. 

• I Nagroda - 2500 PLN,
• II Nagroda – 1500 PLN,
• III Nagroda – 1000 PLN 
• inne nagrody rzeczowe. 

(Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną). 

 

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 8 grudnia o godz. 18:00 w Sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Uroczystość uświetni koncert symfoniczny musical o Świętym Mikołaju w wykonaniu zespołu międzynarodowej sławy Scholares Minores Pro Musica Antiqua 
i młodzieżowego teatru Panopticum. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie (do pobrania poniżej). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy też do kontaktu mailowego: 
info@odkrywamytalenty.pl

 

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

1. Być jak Św. Mikołaj i Św. Stanisław Kostka w konkretnym codziennym życiu. Przedstaw w jaki sposób dziś można pomagać innym w szkole, w domu, w parafii.

2. „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu”. (Mt25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii plastycznie w dowolnej formie.

3. „Wpatrzeni w postać św. Mikołaja” – w jaki sposób możesz plastycznie przedstawić charyzmat Świętego?

4. „Trzeba więcej podobać się Bogu niż bratu” – rozwiń myśl dowolną techniką plastyczną.

5. Wezwanie do sumiennego wykonywanie obowiązków, czyli do tego co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych” (por. Mt 25,21) – rozwiń plastycznie tę myśl. 

6. Jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności? – rozwiń plastycznie tę myśl św. Stanisława w dowolnej formie.

7. „Aby podobać się Bogu i ludziom” – rozwiń plastycznie myśl Św. Stanisława Kostki w dowolnej formie.

 

DO POBRANIA:

• regulamin (pobierz)

• karta zgłoszeniowa (pobierz)

• oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka (pobierz)

• plakat (pobierz)

 

KONTAKT:

info@odkrywamytalenty.pl

 


ĉ
Ilona Pella-Bok,
23 wrz 2018, 13:11
ĉ
Ilona Pella-Bok,
17 mar 2019, 11:55
ĉ
Ilona Pella-Bok,
17 mar 2019, 11:57
ĉ
Ilona Pella-Bok,
17 mar 2019, 11:57
ĉ
Ilona Pella-Bok,
17 mar 2019, 12:02
Comments