Finał Szachowej Ligi Szkolnej

opublikowane: 21 maj 2015, 09:15 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 21 maj 2015, 09:20 ]

W Tar­no­gór­skim Cen­trum Kul­tury w dniu 14 maja 2015 r. odbył się fina­łowy tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego .Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji byli:UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSIR Radzion­ków, TCK Tar­now­skie Góry .

W trze­cim tur­nieju zagrało 28 uczniów z 7 szkół . Cały cykl skła­dał się z 3 tur­nie­jów po 5 rund z cza­sem gry 15 minut na każ­dego zawod­nika. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej liczyły się wynik 3 chłop­ców i 1 dziew­czynki.
Tur­niej prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie w czym zasługa orga­ni­za­to­rów i opie­ku­nów poszcze­gól­nych grup. Naj­lep­szy wynik  z naszej szkoły uzy­skal  Paweł Chmiel po 4 pkt , kolejne miej­sca zajęli : Karol Luto­stań­ski i Jakub Kło­sek.
Puchary za tur­niej dru­ży­nowy uzy­skały
I miej­sce SP nr 9 z Tar­now­skich Gór ;
II miej­sce SP Boru­szo­wice
III miej­sce SP-13 Strzyb­nica.

Indy­wi­du­al­nie w gru­pie chłop­ców naj­lepsi byli:
III miejsce: Luto­stań­ski Karol 
IV miejsce:  Paweł Chmiel 
VI miejsce: Jakub Kło­sek 
W gru­pie dziew­cząt 
IV miejsce Tatiana Wci­sło 

Zdjęcia pobrane z : http://pionkiradzionkow.szachorum.pl/final-szachowej-ligi-szkolnej/#more-457
Comments