Informacja

opublikowane: 13 maj 2019, 12:52 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 13 maj 2019, 13:01 ]

                                                                                                                             Tworóg, 10.05.2019 r.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach informuje, że zgodnie § 34 pkt 10ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało zamieszczone na stronie BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

w Tworogu.Comments