Projekt unijny

opublikowane: 22 wrz 2016, 03:49 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 22 wrz 2016, 03:52 ]

W  roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. Eduk@cja na 5 w   ZSP w Boruszowicach  realizowanym przez Gminę Tworóg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla podddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia elementarnego - konkurs

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  następujących zajęciach:

1.    Koło matematyczne.

2.    Koło języka niemieckiego „Deutsch ist Toll”.

3.    Koło komputerowych technik multimedialnych.

4.    Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z języka angielskiego dla uczniów klasy V – koło.

5.    Edukacja wczesnoszkolna – „Zostanę Mędrkiem”.

6.    "Matematyka to proste" zajęcia wyrównawcze klasa IV-VI.

7.    Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy IV i VI przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z języka angielskiego.

8.    Zajęcia teatralne rozwijające kompetencje społeczne.

9.    Zajęcia z dysleksji.

10. Zajęcia specjalistyczne z dysortografii, dysgrafii.

11. Zajęcia logopedyczne.

12. Zajęcia z socjoterapii.

13. Arterapia.

14. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z elementami pedagogiki zabawy, arteterapii i terapii rąk.

15. ” Matematyczna Akademia Myślenia "poprzez eksperyment.

16. Zajęcia przyrodnicze z elementami matematyki.

17. Wyjazd edukacyjny Centrum Nauki Kopernik –warsztaty robo tyczne.

 

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć wyrównujących szanse z wykorzystaniem ICT i e - learning : wyrównawczych, rozwijających, pedagogiczno-psychologicznych oraz pozaszkolnych w tym rozwijających kompetencje kluczowe.

Celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, jakości kształcenia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kluczowych kompetencji ( porozumiewania się w języku obcym, umiejętności logicznego myślenia i rachunkowości, umiejętności interpersonalnych, komunikacji społecznej, umiejętności percepcyjno-motorycznych, umiejętności i wiedzyposługiwania się narzędziami ICT ).

 
Comments