Informacja w sprawie ochrony danych

opublikowane: 20 cze 2018, 23:07 przez Sp Boruszowice   [ zaktualizowane 2 wrz 2018, 10:52 przez Ilona Pella-Bok ]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1.      Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów szkoły w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego, szkolnego podlegają ochronie. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach, ul. Szkolna 2 42-690 Boruszowice tel. 32 284-78-44, 
e-mail: boruszowiec@gazeta.pl
2.      Dane będą przechowywane przez 50 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły 
a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 
1 rok zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
3.      Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 
oraz spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie 
z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).

4.      W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach, zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
5.      Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także 
o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.      Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły 
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniałoby do przyjęcia dziecka do szkoły.
7.      Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie 
z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły. Dane są przechowywane przez 10 lat od zakończenia zajęć.

8.      W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Przemysław Kawa, e-mail: iod@csw.edu.plComments