Turniej szachowy

opublikowane: 30 paź 2015, 11:38 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 30 paź 2015, 11:40 ]
W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2, im Jana Pawła II w Radzion­ko­wie odbyła inau­gu­ra­cja IX edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego . Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji są: UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, PIONEK Radzion­ków, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSiR Radzion­ków, Tar­no­gór­skie Cen­trum Kul­tury.
Do pierw­szego tur­nieju zgło­siło się 36 uczniów z 6 szkół .

Naj­lep­szy wynik wygry­wa­jąc wszyst­kie par­tie uzy­skał Karol Luto­stań­ski 5 pkt, kolejne miej­sca zajęli: Paweł Chmiel, Jakub Kło­sek, Denis Jarzą­bek po 4 pkt .
"Wielką kon­ku­ren­cję dla naj­lep­szych tym razem spra­wili ucznio­wie z Boru­szo­wic, któ­rzy tre­nu­jąc na co dzień w Kole Sza­cho­wym dzia­ła­ją­cym przy Szkole Pod­sta­wo­wej w Boru­szo­wi­cach, zdo­byli w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zna­ko­mite wyniki pla­su­jąc się w czo­łówce tur­nieju oni też zde­cy­do­wa­nie pro­wa­dzą w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej a w indy­wi­du­al­nej aż 4 chłop­ców zaj­muje czo­łowe miej­sca. Walka o nagrody będzie więc bar­dzo cie­kawa." 
"Dru­ży­nowo po pierw­szym tur­nieju pro­wa­dzi Zespół Szkół z Boru­szo­wic — 16 pkt , przed Zespo­łem Szkół z Nakła Śląskiego 12,5 pkt i Szkołą Pod­sta­wową nr 13 ze Strzyb­nicy 12,5 pkt. Szkoły z Radzion­kowa zajęły tym razem miej­sca poza podium."

Wyniki dru­ży­nowe VIII edy­cji 2014 po pierw­szym tur­nieju przed­sta­wiają się następująco:

1. 16pkt Zespół Szkół Boru­szo­wice (ZSP– BOR)
2. 12,5pkt Zespół Szkół Pod­sta­wo­wych Nakło Śląskie (ZSP-NAK)
3. 12,5pkt Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 Strzyb­nica (SP-13 TG)
4. 11,5pkt Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 Radzion­ków (SP-2 RADZ)
5. 9pkt Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 Radzion­ków (SP-1 RADZ)
6. 3pkt Zespół Szkół Podst-Gimn. Radzionków(ZSPG-RADZ)


Indy­wi­du­al­nie w gru­pie chłop­ców naj­lepsi byli:

1. Luto­stań­ski Karol (ZSP-BOR) – 5 pkt
2. Paweł Chmiel (ZSP-BOR – 4 pkt

3. Kamil Krupa (SP-13 TG) – 4 pkt
4. Borys Izwor­ski (SP-2 Radz) – 4 pkt
5. Jakub Kło­sek (ZSP BOR) – 4 pkt
6. Denis Jarzą­bek (ZSP-BOR) – 4 pkt


W gru­pie dziew­cząt
1. Kata­rzyna Kie­drzyń (ZSP-NAK) – 3 pkt
2. Kinga Kozok (ZSPG-RADZ) – 3 pkt
3. Tatiana Wci­sło (ZSP-BOR) – 3 pkt
4. Kata­rzyna Wierz­bicka (SP-13 TG) — 3 pkt
5. Rok­sana Swię­tek (SP-13 TG) – 1,5 pkt
5. Mało­lep­szy Patry­cja (SP-1 RADZ) — 1,5 pkt

Kolejny tur­niej 19 marca 2016 w Szkole nr 13 w Strzyb­nicy , a fina­łowy tur­niej TCK Tar­now­skie Góry 14 maja 2015 roku.

Źródło http://pionkiradzionkow.szachorum.pl/szachowa-liga-szkolna-1-turniej/#more-706


Źródło: http://pionkiradzionkow.szachorum.pl/szachowa-liga-szkolna-1-turniej/#more-706


Comments