Zapytanie ofertowe

opublikowane: 24 paź 2016, 03:23 przez Ilona Pella-Bok
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych TIK w ZSP w Boruszowicach w ramach projektu pt"Eduk@cja na 5 w  ZSP w Boruszowicach"  realizowanym przez Gminę Tworóg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla podddziałania 11.1.4 Poprawa 
efektywności kształcenia elementarnego" konkurs.

Ċ
Ilona Pella-Bok,
25 paź 2016, 09:45
Comments