Zapytanie ofertowe

opublikowane: 27 paź 2016, 11:52 przez Ilona Pella-Bok

Zapytanie ofertowe(dotyczy zakupu  mebli szkolnych) w ramach projektu pt" Eduk@cja na 5 w   ZSP w Boruszowicach " realizowanym przez Gminę Tworóg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla podddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia elementarnego -konkurs

 ZAŁĄCZNIK poniżej
Ċ
Ilona Pella-Bok,
27 paź 2016, 11:52
Comments