Start‎ > ‎

Projekty i programy

Szkoła podejmuje ciągłe starania nad poszerzeniem oferty edukacyjnej. Oprócz kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych i zajęć wyrównawczych, realizujemy szereg ogólnopolskich projektów i programów edukacyjnych. Należą do nich:

UMIEM PŁYWAĆ

opublikowane: 4 paź 2016, 10:48 przez Ilona Pella-Bok

6 września 2016 r. ruszył projekt  "Umiem pływać" w ramach którego uczniowie z klas III i IV   uczęszczają na bezpłatne zajęcia z nauki pływania. Projekt ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu:upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

"Szkoła przyszłości"

opublikowane: 10 mar 2016, 11:41 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 10 mar 2016, 11:41 ]Lepsza szkoła

opublikowane: 1 wrz 2015, 11:46 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 1 wrz 2015, 11:46 ]
Makulatura na misje

opublikowane: 29 kwi 2014, 10:10 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 29 kwi 2014, 10:11 ]
Inne projekty realizowane w roku szkolnym 2013/14

opublikowane: 26 sty 2014, 06:59 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 sty 2014, 07:02 ]
Program unijny...

opublikowane: 26 sty 2014, 06:50 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 sty 2014, 06:51 ]
Aktywna edukacja...

opublikowane: 26 sty 2014, 06:46 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 sty 2014, 06:48 ]

Nasza szkoła przystąpiła do nowego projektu. Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner).  Celem programu  jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W projekcie biorą udział nauczycielki: P.Katarzyna Pogodzińska, P.Ilona Pella-Bok i P.Weronika Zyzik. A więc do dzieła....
Rok szkolny 2013/14

opublikowane: 16 paź 2013, 00:11 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 sty 2014, 06:52 ]


W naszej szkole realizowany jest projekt:Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. We wrześniu 2013 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole pierwsze zajęcia w projekcie. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez gminę Tworóg. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Danuta Wiśniowska. 

Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Katarzyna Pogodzińska - zajęcia socjoterapeutyczne,
  • mgr Dorota Bem - zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • mgr Aleksandra Paździor - zajęcia korekcyjne.

ROK SZKOLNY 2013/ 2014
E- belfer

opublikowane: 14 mar 2013, 13:22 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 14 mar 2013, 13:27 ]

E-belfer – przygotowanie nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu-  Warsztaty prowadzone były metodą blended learning (szkolenie stacjonarne + e-learning). Każdy z uczestników miał dostęp do platformy e-learningowej zawierającej materiały szkoleniowe. Efektem końcowym działań podjętych podczas szkolenia był  opracowany przez każdego nauczyciela przykładowy kurs e-learningowy do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych ze swojego przedmiotu oraz umieszczenie go na udostępnionej platformie.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."E-Twinning"

opublikowane: 7 lut 2013, 11:23 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 7 lut 2013, 11:32 ]

Projekt "eTwinning" to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych . Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno -komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Nasi uczniowie współpracowali w języku niemieckim ze szkołą podstawową -Základná škola z Ružomberok (Słowacja). Temat projektu brzmiał: "Feste in Polen und in der Slowakei" ( Święta w Polsce i w Słowacji"). 
1-10 of 18